📕 subnode [[@flancian/paula trama]] in 📚 node [[paula-trama]]
📖 stoas
⥱ context